About

TITIA EX

Titia Ex
is a visual artist en studied film and photography at the Rijksakademie in Amsterdam and as artist-in-residence at Musashino Art University in Tokyo. Her early experiments as a choreographer of light, time and space began in theatre, where she collaborated with dancers, actors and musicians. She then developed her first installations at the Rijksakademie, where light evolved into an autonomous visual element of great value.


Art in public spaces
Titia Ex is known for her creation of numerous large-scale works of (light)art that transform public spaces. For her, shaping these works is more than just the creation of physical objects. It is a transfer of energy that brings the environment to life, where constant interaction between day and night, between people and their living environment is central. In these spaces, where people meet and the social dynamics of the city are expressed, our identity and commitment become tangible.


Art of Light
Titia Ex's visual light and media sculptures have a dynamic, agile and interactive character. They react to changes in light and dark, reflecting different moods throughout the day and night. The rhythm of the day-night cycle, of which artificial and natural light are essential components, profoundly influences how we experience our environment. Using light and darkness as materials, she can transform a space, break its anonymity and change its essence. Her art invites viewers to actively participate in the experience, challenging them to look at and connect with their surroundings in new ways. It is a personal and special experience that reflects not only the promise of light as an intangible, emotional force, but also the power of art to bring people together and create connection with their natural habitat.


Research by Titia Ex
Light and darkness can bring people together in urban spaces, highlight the culture and identity of the city and shape the nightscape. Light is much more than a medium through which we can see. It affects our health, our ecosystems and the places we live in countless ways. The aim of her research is to identify the impact of different light ecosystems to promote a better quality of life in urban areas, while meeting the principles of sustainability, ecological renewal and regeneration.


Master of Light
Through Light Sensitive Walks, she explores the cycles of day and night in our living environment through light-sensitive walks. She starts with daylight and leads groups through the urban environment until evening. During these walks, the group explores, experiences, and reflects on public space from various perspectives. This creates a renewed relationship with the environment, focusing on the crucial connection between the day-night cycle and well-being in our daily lives.


Worldwide exposure & representation in collections
Her works, objects and installations have been exhibited worldwide, such as in London, Berlin, Paris, Los Angeles, New York, Tokyo, Beijing, Gwangju, Manama, Jerusalem, Istanbul and represented in collections of institutions like the University Medical Center Leiden; Stedelijk Museum Amsterdam; Nederlands Architectuur Instituut: Glass Museum Graz Austria; Donnell Library New York; Philips Museum Eindhoven; Bureau Spoorbouwmeester Station Den Bosch; Museum Op Solder Amsterdam, Ministry of Foreign Affairs and various private collections.


TITIA EX

Titia Ex
is beeldend kunstenaar en studeerde film en fotografie aan de Rijksakademie in Amsterdam en als artist-in-residence aan de Musashino Art University in Tokyo. Haar vroege experimenten als choreograaf van licht, tijd en ruimte begonnen in het theater, waar ze samenwerkte met dansers, acteurs en muzikanten. Op de Rijksakademie ontwikkelde ze vervolgens haar eerste installaties, waar licht evolueerde tot een autonoom beeldend element van grote waarde.


Kunst in de openbare ruimte
Titia Ex staat bekend om haar creatie van talloze grootschalige (licht)kunstwerken die de publieke ruimte transformeren. Voor haar is het vormgeven van deze werken meer dan alleen het scheppen van fysieke objecten. Het is een overdracht van energie die de omgeving tot leven brengt, waarbij voortdurende wisselwerking tussen dag en nacht, tussen mensen en leefomgeving centraal staat.


Kunst van het licht
De visuele licht- en mediasculpturen van Titia Ex hebben een dynamisch, beweeglijk en interactief karakter. Ze reageren op veranderingen in licht en donker en weerspiegelen daarmee de verschillende stemmingen gedurende de dag en nacht. Het ritme van de dag-nachtcyclus, waar kunstmatig en natuurlijk licht essentiële onderdelen van uitmaken, beïnvloedt diepgaand hoe we onze omgeving ervaren. Met licht en donkerte als materiaal kan ze een ruimte transformeren, haar anonimiteit doorbreken en haar essentie veranderen. Haar kunst nodigt toeschouwers uit om actief deel te nemen aan de ervaring, waardoor ze worden uitgedaagd om op nieuwe manieren naar hun omgeving te kijken en er verbinding mee te maken. Het is een persoonlijke en bijzondere ervaring die niet alleen de belofte van licht als een ongrijpbare, emotionele kracht weerspiegelt, maar ook de kracht van kunst om mensen samen te brengen en verbinding te creëren met hun natuurlijk leefomgeving.


Onderzoek door Titia Ex
Licht en duisternis kunnen mensen samenbrengen in stedelijke ruimtes, de cultuur en identiteit van de stad benadrukken en het nachtlandschap vormgeven. Licht is veel meer dan een medium waardoor we kunnen zien. Het beïnvloedt onze gezondheid, onze ecosystemen en de plaatsen waar we leven op talloze manieren. Het doel van haar onderzoek is het identificeren van de impact van verschillende licht-ecosystemen om een betere levenskwaliteit in stedelijke gebieden te bevorderen en tegelijkertijd te voldoen aan de principes van duurzaamheid, ecologische vernieuwing en regeneratie.


Lichtmeester Amsterdam
Via Licht Sensitieve Wandelingen verkent Titia Ex de cycli van dag en nacht in onze leefomgeving via lichtgevoelige wandelingen. Ze start met daglicht en leidt groepen door de stedelijke omgeving tot aan de avond. Tijdens deze wandelingen onderzoekt, ervaart, en overdenkt de groep de publieke ruimte vanuit diverse perspectieven. Hiermee ontstaat een vernieuwde relatie met de omgeving, waarbij de cruciale verbinding tussen de dag-nachtcyclus en het welzijn in ons dagelijks leven centraal staat.


Internationale tentoonstellingen & collecties
Haar werken, objecten en installaties zijn wereldwijd tentoongesteld, zoals in Londen, Berlijn, Parijs, Los Angeles, New York, Tokio, Beijing, Gwangju, Manama, Jeruzalem, Istanbul en vertegenwoordigd in collecties van instellingen als het University Medical Center Leiden; Stedelijk Museum Amsterdam; Nederlands Architectuur Instituut: Glass Museum Graz Austria; Donnell Library New York; Philips Museum Eindhoven; Bureau Spoorbouwmeester Station Den Bosch; Museum Op Solder Amsterdam, Ministerie van Buitenlandse Zaken en diverse particuliere collecties.